IniciAssegurança d'estalvi

¿Quieres
que te llamemos?

 • Imprimir
 • Envia a un amic
 • Glossari
 • Compartiu

Jo decideixo com i quant hi aporto, sense renunciar a la rendibilitat per tenir els meus diners disponibles.

Assegurança d'estalvi

Avantatges dels nostres plans d'estalvi:

 • Flexibilitat
  En qualsevol moment pots augmentar o disminuir l'aportació, paralitzar-la sense cap cost, reprendre-la quan consideris oportú, modificar la forma de pagament i fer aportacions extraordinàries.
 • Disponibilitat
  En cas d'imprevistos, podràs disposar dels teus diners quan vulguis.
 • Remuneració i rendibilitat
  Hi obtindràs més rendibilitat quant més temps en duri l'estalvi.
  A més, el tipus d'interès està garantit per semestres naturals.
 • Fiscalitat
  Absència de retencions durant l'estalvi.

Tria la teva modalitat

Desplega totes les modalitats

Pla Estalvi Exclusiva '15

Una solució senzilla i còmoda per a l'estalvi

Una solució senzilla per a l'estalvi, còmoda, per estalviar a poc a poc, sense compromisos rígids. Tu hi decideixes quant estalvies.

 • Flexibilitat: tu hi tries l'import que vols estalviar i en qualsevol moment podràs modificar-lo en funció de la teva necessitat; fins i tot hi podràs suspendre les aportacions sense cap recàrrec, mantenint sempre el dret a reprendre'n el pagament. També hi podràs realitzar aportacions extraordinàries, aconseguint-ne així més rendiments.
 • Liquiditat: en qualsevol moment hi podràs disposar del teu estalvi, totalment o parcial, SENSE cap recàrrec ni comissió addicional.
 • Estalvi creixent: més rendibilitat quant més temps en duri l'estalvi.
 • Rendibilitat: tipus d'interès garantit en cada semestre natural.
 • Transparència: en qualsevol moment hi podràs sol•licitar informació sobre el teu estalvi. A principis de cada semestre natural, t'hi comunicarem l'interès vigent per a aquell període i l'estalvi assolit.

PIES ´15

Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic

Solució per constituir un estalvi mitjançant un sistema flexible d'aportacions periòdiques i/o extraordinàries. Ofereix plena liquiditat, ja que l'estalvi constituït hi és disponible en qualsevol moment.

Si l'estalvi s'hi percep en forma de renda vitalícia, transcorreguts si més no 10 anys des de la primera aportació, existeixen uns beneficis fiscals molt importants, ja que tots els rendiments obtinguts en el pla resten EXEMPTS de tributació. Únicament s'hi tributa per les rendes, una vegada en comenci la percepció. Tanmateix, tu hi decideixes com i quan rebre el teu estalvi.

S'hi han d'acomplir uns requisits legals:

 • La durada n'ha d'ésser si més no de 5 anys.
 • Prenedor, Assegurat i Beneficiari hi ha d'ésser la mateixa persona.
 • Hi existeix una aportació anual màxima de 8.000 € i una aportació acumulada màxima de 240.000 €.

Pla 1 '15

Pensant en el futur dels teus fills
 • Per constituir-hi de forma còmoda i flexible un estalvi perquè, al venciment, el teu fill, afillat o nét compti amb uns diners que podrà utilitzar per millorar la seva formació acadèmica (cursos de postgrau, viatges a l'estranger…) o qualsevol altre fi.
 • A més, pots escollir entre l'opció Pla 1 '15 'Amb risc' o Pla 1 '15 'Sense risc':
  • Pla 1 '15 'Amb risc': Amb aquesta opció et garantim que el cobrament d'aquesta prestació no es vegi truncat per la defunció prèvia d'algun dels pares, de manera que des d'aquest moment l'assegurança quedaria alliberada de l'obligació del pagament de primes. Així, tindràs la seguretat que en cas de defunció, Lagun Aro cobreix l'estalvi del fill fins als 18 anys.
  • Pla 1 '15 'Sense risc': Amb aquesta opció es garanteix que en cas de defunció de l'assegurat la prestació de defunció sigui el valor del saldo acumulat en la data de defunció més el 5% addicional amb límit de 500?.
 • El venciment de l'operació el determina sempre l'acompliment dels 18 anys del menor a favor del qual es contracta el pla. Això no obstant, el pla és completament líquid, i hi pot disposar de l'estalvi totalment o parcial en qualsevol moment.
 • Aquesta assegurança compta amb importants avantatges fiscals i té una garantia de tipus d'interès mínim per a tota la durada del pla, més revisions semestrals que en possibiliten revaloritzacions addicionals.

Previsió Segura PPA ´15

Per complementar seva jubilació

Per complementar les prestacions de la Seguretat Social. Pensi en la seva jubilació.

 • Solució flexible per estalviar de cara a la jubilació, amb importants avantatges fiscals, ja que les aportacions realitzades se'n poden deduir en la declaració de la renda de cada any, dins dels límits legals, la qual cosa suposa un estalvi d'impostos, el màxim estalvi fiscal.
 • Com exigeix la llei, en són disponibles a la jubilació, invalidesa, defunció, en cas de malaltia greu o atur de llarga duració. Es poden mobilitzar, però, tots o en part, a un altre PPA comercialitzat, sense requisit d'antiguitat mínima.
 • Asseguren un tipus d'interès garantit durant tota l'operació, la qual cosa dota el pla de seguretat i estabilitat; però a més, permeten la possibilitat d'aconseguir una rendibilitat addicional semestralment.
 • L'estalvi acumulat pot rebre's de forma única (capital), mitjançant renda o a través d'una combinació d'ambdues.

ASSEGURANÇA INDIVIDUAL A LLARG TERMINI LAGUN ARO

Es tracta d'una solució senzilla d'estalvi, còmoda per estalviar sense compromisos rígids i amb la seguretat que a partir de 150 €/mes es garanteixen les aportacions satisfetes, de manera que podràs obtenir un estalvi sense ensurts i amb més rendibilitat com més grans siguin les aportacions i com més gran sigui la durada de l'estalvi.

Tractament fiscal exclusiu, ja que els beneficis fiscals queden exempts de tributació si han transcorregut almenys 5 anys des de la primera aportació, si no s'han fet més de 5.000 € de prima a l'any i si es cobra en forma de capital.

S'han de complir uns requisits legals:

 • Actualment la modalitat assegurança individual a llarg termini amb els avantatges fiscals indicats no es possible esser comercialitzat a ARABA.
 • Una mateixa persona només pot disposar d'un únic contracte d'assegurança individual d'estalvi a llarg termini o compte individual d'estalvi a llarg termini de manera simultània.
 • La durada ha de ser almenys de 5 anys.
 • Prenedor, assegurat i beneficiari han de ser la mateixa persona.
 • Hi ha una aportació anual màxima de 5.000 €.
Mondragón Corporación · Humanity at work