IniciTreballa amb nosaltres

Política de privadesas

Tornar

SEGUROS LAGUN ARO, SA i SEGUROS LAGUN ARO VIDA, SA (d’ara endavant, SLA) té com a objectiu el compliment més estricte de la normativa que li és aplicable i, per això, marca com un element fonamental l’adequació correcta a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Per això, i en aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, el Reglament general de protecció de dades o “RGPD”), així com la normativa de desenvolupament que se’n pugui derivar, volem informar-lo sobre certs aspectes relatius al tractament de les seves dades que durem a terme com a conseqüència de la seva navegació a la nostra pàgina web, així com els drets que l’assisteixen.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable seran les mercantils SEGUROS LAGUN ARO, SA i SEGUROS LAGUN ARO VIDA, SA, amb CIF. núm. A-20079224 i A-20182705 respectivament, i domicili social al carrer Capuchinos de Basurto, num. 6, 2º, 48013 Bilbao (Biscaia).

Per al compliment adequat de la normativa de protecció de dades, tenim designat un Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO), que duu a terme aquestes funcions en tot l’entorn de SLA. Pot contactar-hi mitjançant l’adreça electrònica protecciondedatos@seguroslagunaro.com

ˆ Pujar

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades que tractem a SLA s’han obtingut de vostè mateix, per mitjà dels diferents formularis que vostè hagi omplert durant la navegació per la nostra pàgina web, com són “Contacta” i “Queixes i Reclamacions”; l’informem que aquestes dades es tracten únicament i exclusivament per a la gestió correcta de les finalitats pròpies d’aquestes funcionalitats. És a dir, en el cas de “Contacta”, la mera gestió del contacte efectuat i la sol·licitud formulada; en el cas de “Queixes i Reclamacions” l’adequada, oportuna i millor gestió i resolució de la queixa o reclamació formulada. Addicionalment, es tractaran aquelles dades que es poguessin obtenir en registres públics o altres fonts admeses legalment.

Vostè garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, vostè garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes que es contenen en aquest document i ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a SLA per a les finalitats assenyalades.

ˆ Pujar

Amb quina finalitat tractem les dades?

El tractament de les seves dades personals persegueix les finalitats següents:

ˆ Pujar

Quina és la legitimació de SLA per al tractament de les seves dades?

La base per al tractament de les seves dades personals es troba en el desenvolupament i l'execució de la relació formalitzada amb vostè i que es troba detallada en aquesta Política, així com en el compliment d'obligacions legals de SLA.
Així mateix, com a base legal del tractament de les seves dades personals també existeix l'interès legítim de SLA per a les següents finalitats:

Addicionalment, els tractaments següents estan basats en el consentiment que se li sol·licita durant el moment de la sol·licitud o contractació:

ˆ Pujar

Quin tipus de dades tractem?

Les dades que tractarem a SLA són aquelles que vostè ens ha proporcionat per mitjà dels formularis oportuns que fem servir per a formalitzar el nostre contacte amb vostè. Aquestes dades poden ser, a títol il·lustratiu, el seu nom i cognoms, el DNI, el domicili o l'adreça electrònica de contacte.
Addicionalment, en cas que sol·liciti un projecte o contracti per mitjà del nostre lloc web, SLA podrà tractar les dades de caràcter personal següents:

ˆ Pujar

A qui comuniquem les seves dades?

Les dades personals tractades per SLA per a aconseguir les finalitats detallades més amunt podran ser comunicades als destinataris següents en funció de la base legitimadora de la comunicació.
En virtut d’això anterior, les comunicacions de dades següents persegueixen garantir el desenvolupament correcte de la relació contractual, així com donar compliment a obligacions legals que exigeixen efectuar les comunicacions esmentades:

Addicionalment, en cas que ho hagi consentit, les seves dades es comunicaran a SEGUROS LAGUN ARO 2003 AIE, Caja Laboral Bancaseguros SLU i LABORAL KUTXA per a l’enviament d’informació publicitària i comercial, ofertes, promocions especials i documents anàlegs, per part d’aquestes a vostè, dels seus productes i serveis per diferents mitjans.

ˆ Pujar

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservades durant el temps que duri la prestació dels serveis d’assegurança i, una vegada acabat aquest, durant el termini de prescripció de les accions que es poguessin derivar i, si és el cas, fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació.

ˆ Pujar

Quins són els seus drets?

La normativa de protecció de dades li atorga una sèrie de drets relatius a les seves dades de caràcter personal que vostè podrà exercir durant el tractament d’aquestes. Aquests drets són els que li indiquem tot seguit:

L’exercici d’aquests drets es podrà dur a terme per un mitjà postal o electrònic, segons les dades de contacte indicades al començament d’aquesta clàusula, acompanyant la sol·licitud amb una còpia del seu DNI per a poder confirmar la seva identitat com a titular de les dades sobre les quals exercita la sol·licitud.

ˆ Pujar