Avís legal

IniciAvís legal

Dades identificatives

Societats que fan ús del lloc web www.seguroslagunaro.com per a la seva identificació, presència i activitat en Internet:


SEGUROS LAGUN ARO, S.A., va obtenir de la Direcció General d’Assegurances la corresponent autorització per a la contractació d’assegurances en els rams de no vida.

SEGUROS LAGUN ARO VIDA, S.A., va obtenir de la Direcció General d’Assegurances la corresponent autorització per a la contractació de diverses classes d’assegurances, en els rams de vida.


D’ara endavant, l’expressió “ASSEGURANCES LAGUN ARO” farà referència conjunta a les dues empreses esmentades SEGUROS LAGUN ARO, S.A. Y SEGUROS LAGUN ARO VIDA, S.A.


ˆ Pujar

Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents condicions tenen per objecte regular l’accés, navegació i ús de la pàgina web. http://www.seguroslagunaro.com (en endavant, SEGUROSLAGUNARO.COM o Lloc Web), i les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts. Independentment d’aquestes, ASSEGURANCES LAGUN ARO podrà establir unes condicions generals/particulars que regulin la contractació de productes específics oferts als Usuaris a través del Lloc Web.


L’accés a SEGUROSLAGUNARO.COM per part de l’Usuari implica la seva adhesió a les condicions d’ús que ASSEGURANCES LAGUN ARO tingui publicades en cada moment en què accedeixi al seu Lloc Web.


Així mateix, a través d’SEGUROSLAGUNARO.COM, SEGUROS LAGUN ARO ASSEGURANCES LAGUN ARO podrà habilitar terceres entitats perquè hi publicitin o prestin els seus serveis, bé mitjançant la inserció de links a les seves respectives pàgines Web o bé a través de banners. En aquests casos, ASSEGURANCES LAGUN ARO no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no en podrà ésser considerat responsable. El domini www.seguroslagunaro.com podrà ésser utilitzat en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin titularitat d’ASSEGURANCES LAGUN ARO, de manera que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit d’ASSEGURANCES LAGUN ARO.

ˆ Pujar


Drets de propietat intel•lectual i industrial

ASSEGURANCES LAGUN ARO és titular o ha obtingut la llicència corresponent sobre els drets d’explotació de propietat intel•lectual i industrial d’SEGUROSLAGUNARO.COM, així com dels drets de propietat intel•lectual, industrial i d’imatge sobre els continguts disponibles a través d’aquest. No és permès de suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor ("copyright") i qualssevol altres dades d’identificació dels drets d’ASSEGURANCES LAGUN ARO, i és igualment prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer-ne segones o posteriors publicacions, carregar-ne arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i productes inclosos en SEGUROSLAGUNARO.COM per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit d’ASSEGURANCES LAGUN ARO.

ˆ Pujar

Accés

L’accés a SEGUROSLAGUNARO.COM per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. Tanmateix, quan calgui que l’Usuari s’hi registri o aporti dades personals per poder-ne accedir a algun dels serveis específics, per exemple, la sol•licitud d’informació, a la replega i al tractament de les dades personals dels Usuaris, li serà d’aplicació allò disposat en la Política de Privadesa replegada en SEGUROSLAGUNARO.COM.

ˆ Pujar

Utilització del lloc web

L’accés, navegació i ús d’ SEGUROSLAGUNARO.COM és responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa l’Usuari es compromet a observar diligentment qualsevol instrucció addicional impartida per ASSEGURANCES LAGUN ARO o per personal autoritzat d’ASSEGURANCES LAGUN ARO, relativa a l’ús d’SEGUROSLAGUNARO.COM i dels seus continguts, tot abstenint-se d’utilitzar-los amb fins contraris a la llei, a la moral, als bons costums o a l’ordre públic i a les instruccions rebudes d’ASSEGURANCES LAGUN ARO, tot abstenint-se de reproduir o copiar, distribuir, permetre-hi l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar-ne els continguts, a no ser que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès, usar-ne els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

ˆ Pujar

Responsabilitats i garanties

ASSEGURANCES LAGUN ARO no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts d’ SEGUROSLAGUNARO.COM; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts o productes; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius enSEGUROSLAGUNARO.COM o en el servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat d’SEGUROSLAGUNARO.COM i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin; (v) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que ASSEGURANCES LAGUN ARO estableix al Lloc Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat d’ SEGUROSLAGUNARO.COM.


No obstant això, ASSEGURANCES LAGUN ARO declara que ha adoptat totes les mesures necesàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament d’ SEGUROSLAGUNARO.COM i evitar-hi l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

ˆ Pujar

Enllaços

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part d’ SEGUROSLAGUNARO.COM cap a un altre lloc web aliè no implica que existeixi cap tipus de relació, col•laboració o dependència entre ASSEGURANCES LAGUN ARO i el responsable del lloc web aliè.


Per la seva banda, si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés d’establir cap tipus d’enllaç amb destinació aSEGUROSLAGUNARO.COM haurà d’atendre’s a les estipulacions següents: (i) L’enllaç solament es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home d’ SEGUROSLAGUNARO.COM, excepte autorització expressa i per escrit d’ASSEGURANCES LAGUN ARO (ii) L’enllaç ha d’ésser absolut i complet, és a dir, ha de dur l’Usuari, mitjançant un clic, a la mateixa adreça URL d’ASSEGURANCES LAGUN ARO http://www.seguroslagunaro.com i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal d’ SEGUROSLAGUNARO.COM. En cap cas, excepte que ASSEGURANCES LAGUN ARO ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc Web que realitza l’enllaç no podrà reproduir, de cap manera, SEGUROSLAGUNARO.COM, incloure’l com a part de la seva web o dins un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre cap de les pàgines SEGUROSLAGUNARO.COM (iii) A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que SEGUROS LAGUN ARO ha autoritzat tal enllaç, excepte que ASSEGURANCES LAGUN ARO ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina a SEGUROSLAGUNARO.COM correctament desitgés d’incloure a la seva pàgina Web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu d’ASSEGURANCES LAGUN ARO i/o d’ SEGUROSLAGUNARO.COM, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.


Així mateix, ASSEGURANCES LAGUN ARO no autoritza l’establiment d’un enllaç cap a SEGUROSLAGUNARO.COM des d’aquelles pàgines Web que continguin materials, informació o continguts il•lícits, il•legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades. Igualment, ASSEGURANCES LAGUN ARO no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquell enllaç amb destinació cap a SEGUROSLAGUNARO.COM.

ˆ Pujar

Duració i modificació

podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcial, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d’ús o a través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als Usuaris. ASSEGURANCES LAGUN ARO podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir-ne cap indemnització. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en les presents condicions generals.

ˆ Pujar

Jurisdicció

Les relacions establertes entre ASSEGURANCES LAGUN ARO i l’Usuari es regiran per allò disposat en la normativa espanyola. ASSEGURANCES LAGUN ARO i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Bilbao.

ˆ Pujar

Informació legal: Nota informativa prèvia a la contratació

El contracte emès per aquest web es regeix pel que disposa la Llei 50/1980 de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança (BOE de 17 d'octubre de 1980), el Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades (BOE de 5 de novembre de 2004), el Reial decret 2486/98, de novembre, de reglament d'ordenació i supervisió de les assegurances privades (BOE de 25 de novembre de 1998), el Reial decret 1821/2009 que el modifica, així com el que convinguin aquestes Condicions Generals i les Condicions Particulars de la pòlissa.


L'entitat asseguradora és SEGUROS LAGUN ARO, SA, amb domicili social al carrer de Capuchinos de Basurto, 6 2n. 48013 Bilbao. Biscaia Espanya Inscrita en el Registre Mercantil de Biscaia, tom 186, foli 36, full BI 2483, - CIF: A-20079224. Clau C-572.


Correspon a la Direcció General d'Assegurances del Ministeri d'Economia i Hisenda el control i la supervisió de la seva activitat.


Assegurances Lagun Aro està adherida a fitxers relatius al compliment o l'incompliment d'obligacions dineràries. En el moment de la contractació i durant la vigència del contracte, Assegurances Lagun Aro podrà analitzar la solvència patrimonial del client contrastant les seves dades en aquests fitxers. Així mateix, en cas que no produeixi el pagament de les primes en els terminis prevists, les dades relatives a l'impagament podran ser comunicades a aquests fitxers.


Assegurances Lagun Aro, en el moment de la contractació i durant la vigència del contracte, podrà contrastar les seves dades en fitxers de sancions de trànsit amb les finalitats d’analitzar la seva situació en aquests fitxers i de fer una valoració del risc.


El prenedor pot sol·licitar un exemplar de les Condicions Generals de la pòlissa en qualsevol punt de venda de Seguros Lagun Aro, SA. No tindran validesa les clàusules limitadores dels drets dels assegurats que no siguin específicament acceptades per escrit en les Condicions Particulars de la pòlissa i destacades en les Condicions Generals. No requeriran aquesta acceptació les clàusules que continguin simples transcripcions o referències a preceptes legals imperatius.


On Reclamar


En cas de litigi, segons els articles 29 i 30 de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, l'Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres, i l'ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant dels serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, el prenedor podrà adreçar-se en primer lloc, amb caràcter intern a:


En segon lloc i si persisteix la disconformitat, amb caràcter extern, mitjançant escrit adreçat a:


Per a l'admissió i tramitació de reclamacions davant del Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, serà imprescindible acreditar haver-les formulat prèviament mitjançant escrit adreçat al Servei d'Atenció al Client de Seguros Lagun Aro. Caldrà que aquest justifiqui per escrit la recepció de les queixes i reclamacions que se li presentin i que les resolgui o denegui també per escrit i motivadament. A més, caldrà que el reclamant acrediti que ha transcorregut el termini de dos mesos des de la data de presentació de la queixa i/o reclamació sense que s'hagi resolt, o que ha estat denegada l'admissió de la queixa i/o reclamació o desestimada la seva petició.


En qualsevol cas, sempre pot adreçar-se als jutjats i tribunals de justícia ordinaris.


ˆ Pujar

Mondragón Corporación · Humanity at work