IniciLlarDubtes freqüents

Dubtes freqüents

Garantia de

Responsabilitat civil familiar

Qué és?

S'hi cobreix el pagament de les indemnitzacions de les quals pugui resultar civilment responsable pels danys corporals o materials i pels perjudicis causats a tercers, pels actes i omissions de l'Assegurat; cònjuge de l'Assegurat, o a qui de fet posseïxi aquesta condició, sempre que convisqui amb l'Assegurat; els seus fills solters o d'altres menors sotmesos a la seva tutela, així com els seus fills majors d'edat, mentre es trobin cursant estudis i/o depenguin econòmicament de l'Assegurat; i altres familiars consanguinis o per afinitat, que convisquin amb l'Assegurat i en depenguin econòmicament.

A més inclou la responsabilitat civil derivada de l'ús i circulació de bicicletes elèctriques i vehicles de mobilitat personal que la DGT classifica com a A i B (menys de 50 kg i 30 km/h de velocitat màxima), per a Assegurats que en siguin propietaris o usuaris freqüents (almenys 8 dies al mes) amb un límit de 60.000 euros.